Ring
Ring

Uthyrningsvillkor

Wellpoint Grundvattensänkning AB
 1. Wellpoint grundvattensänkning AB, nedan kallat Wellpoint, hyr ut pump- och pumputrustning för grundvattensänkning till hyrestagare, här kallad kund.
 2. Hyrestiden räknas fr.o.m. den dag utrustningen lämnar Wellpoints förråd till den dag den förhyrda utrustningen återlämnas till Wellpoints förråd. Leveransvillkoren är: Fritt Förrådet i Malmö.
 3. Utrustningen skall återlämnas i samma skick som vid leverans. Saknad eller reparation av skadad utrustning debiteras kunden.
 4. Kunden svarar för skötsel och drifttillsyn i enlighet med instruktioner och anvisningar från Wellpoint.
 5. Om fel eller skada uppstår på förhyrd utrustning, skall kunden utan fördröjning kontakta Wellpoint för åtgärd. Kunden äger inte rätt att göra några ingripande utan tillstånd från Wellpoint. Om fel eller skada är av sådan omfattning att reparation inte går att åtgärda på plats sänder Wellpoint utbytesutrustning inom 1 dygn. För ev. följdskador ansvarar inte Wellpoint.
 6. För installation och igångsättning debiteras kostnad för arbetstid, reskostnad, logi och traktamente. I hyreskostnaden ingår inte grus och vattenkostnad för nerspolning av sugfilter. Fordras förborrning I svårare materia, bekostas detta av kunden.
 7. All hyresutrustning skall alltid vara tillgänglig för Wellpoint, och får inte lånas eller hyras ut i andra hand utan Wellpoints tillstånd.
 8. Wellpoint ansvarar inte för skador uppkomna av alm. force majeure (ex. strömavbrott).
 9. Stöld-, transport-, skadeståndsförsäkr. är ej tecknad av oss, och således krävs en försäkring från kunden.
 10.  Om kunden inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är Wellpoint berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresutrustningen på kundens bekostnad.
 11.  Wellpoint Grundvattensänkning AB hyr ut all utrustning för grundvattensänkning med wellpoint.
Vi åtager oss inga entreprenader.
Med vänlig hälsning
Wellpoint Grundvattensänkning AB
Tel. 040-94 46 06